Regulamin

 

 

1.

Właściciel sklepu internetowego Sklep Internetowy zlokalizowany pod adresem internetowym www.roslinydlaciebie.pl prowadzony jest przez Mariusza Fołdę, który prowadzi gospodarstwo rolne, szkółkę roślin pod nazwą IBUKI Szkółka Roślin.
Lokalizacja : ul. Janowicka 191, 43-512 Janowice oraz adres poczty elektronicznej: szkolkaibuki@gmail.com


 

 

2.

Definicje
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
TOWAR; PRODUKT – rzecz dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
REGULAMIN – niniejszy dokument będący regulaminem Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - dostępny pod adresem internetowym: www.roslinydlaciebie.pl sklep internetowy Usługodawcy.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Mariusz Fołda prowadzący działalność gospodarczą IBUKI Mariusz Fołda, pod adresem ul. Janowicka 191, 43-512 Janowice oraz adresem poczty elektronicznej: szkolkaibuki@gmail.com

UMOWA SPRZEDAŻY –zawierana albo zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Produktu
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona za pomocą drogi elektronicznej przez Sprzedawcę/Usługodawcę na rzecz Klienta/Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
KLIENT; USŁUGOBIORCA (1) osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi także osoba fizyczna, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną; - osoba która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli, które Klient składa za pomocą Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu.

3.

Usługi elektroniczne dostępne w sklepie internetowym www.roslinydlaciebie.pl

a) Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego www.roslinydlaciebie.pl w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i prawem, szanując dobra osobiste oraz prawa autorskie i własność intelektualną Sprzedawcy oraz osób trzecich. Jednocześnie zobowiązuje się do wprowadzania zgodnych ze stanem faktycznym danych. Klienta obowiązuje zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym.
b) Administrator ma prawo wycofać każdy produkt ze sprzedaży bez wcześniejszego uprzedzenia.
c) Administrator informuje, że fotografie zaprezentowanych w ofercie produktów przedstawiają rośliny dostępne w sprzedaży. Na fotografii może być przedstawiona przykładowa roślina, która reprezentuje większą partię podobnych roślin pod względem wieku, gatunku, odmiany. Sklep oferuje sadzonki różnej wielkości, gęstości ulistnienia, wielkości donicy więc mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

d) Zakupy można dokonywać przez 24 h / dobę przez cały rok, w zależności od dostępności towaru.
e) Administratorem przetwarzanych danych osobowych, w związku z realizacją postanowień tego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizowania i poprawiania.
f) Dane Klientów sklepu Rośliny dla Ciebie podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
g) Ceny towarów podane w ofercie sklepu www.roslinydlaciebie.pl są cenami brutto. Nie zawierają kosztów dostawy.
h) Ceny produktów wystawionych w sklepie mogą ulegać zmianie. Zmiana ceny nie dotyczy zakupionego już towaru.
 

4.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Usługodawcą następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym.
b) O całkowitej kwocie zamówienia wraz z kosztami np. kosztach pakowania, wysyłki klient jest informowany na bieżąco po złożeniu zamówienia

c) Zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą złożenia Zamówienia.
d) Po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym, oraz zaakceptowaniu kosztów dostawy bądź innych następuje Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
e) Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji czego potwierdzeniem jest przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail Klientowi na podany adres poczty elektronicznej Klienta, który podaje Klient w momencie składania Zamówienia. Wiadomość ta zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz o przyjęciu do realizacji, a także potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą, w której Klient otrzymuje powyższą wiadomość na adres e-mail następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
f) Administrator zastrzega sobie możliwości sprawdzenia zamówienia, oraz jego anulacji w przypadku wątpliwości co do prawidłowości takiego zamówienia.

5.

Sposoby i terminy płatności


a) Możliwe sposoby płatności udostępnione Klientowi to:
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Numer rachunku: 82249000050000400033339017
- Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
b)Termin płatności:
W przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient musi dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 

6.

Sposoby i terminy oraz koszty dostawy


a) Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami kraju po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sprzedawcą.
b) Koszty dostawy, pakowania bądź inne są przedstawione Klientowi na stronach Sklepu Internetowego, a także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili związania się Umową Sprzedaży.
c) Odbiór osobisty zamówionego towaru przez Klienta jest bezpłatny.
d) Możliwe formy dostawy i odbioru zamówienia:
- Przesyłka kurierska
- Odbiór osobisty dostępny pod adresem :ul. Janowicka 191, 43-512 Janowice, w godzinach pracy IBUKI Szkółki Roślin.
e) Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że klient ustali wcześniej ze sprzedawcą inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
f) W przypadku odbioru osobistego Produktu, towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 4 Dni Roboczych, chyba że klient ustali wcześniej ze sprzedawcą inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy

g) W przypadku złych warunków atmosferycznych, np. niskich temperatur , Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

h) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez kuriera.
i) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony towar podczas transportu. Sprzedawca pakuje i zabezpiecza towar z należytą starannością, umiejętnością wykorzystując najlepsze techniki pakowania. Jednakże towar uszkodzony podczas transportu nie podlega reklamacji i zwrotowi, ze względu na to, że są to żywe rośliny. Klient zawierając umowę sprzedaży godzi się na ryzyko uszkodzenia roślin podczas transportu.

j) Administrator ma prawo ubiegać się o całkowity zwrot poniesionych kosztów od Kupującego na drodze Cywilno-Prawnej w przypadku nie odebrania towaru osobiście w siedzibie szkółki.

 

7.

 

Odstąpienie od umowy


a) Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie do 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, jeżeli towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany osobiście. Przed upływem tego terminu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie:
  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolkaibuki@gmail.com
b) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
c) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru . Sprzedawca zwraca płatność za pomocą takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że między stronami został ustalony inny sposób.
 d) Brak odstąpienia od umowy: Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji umowy, że po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.

Postanowienia dotycząca przedsiębiorców


a) Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Sprzedawca nie musi podawać przyczyny i nie rodzi to po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
b) Sprzedawca ma prawo ograniczyć rodzaj płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty (w całości albo części) i to niezależnie od sposobu płatności wybranego przez Klienta oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
c) W momencie wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi na Klienta przechodzą ciężary i korzyści związane z Towarem także ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
d) Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego
e) Usługodawca za pomocą oświadczenia może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny Usługobiorcy nie będących konsumentem.
f) Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane właściwemu sądowi.

10.

Postanowienia końcowe


a) Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy www.roslinydlaciebie.pl zawierane są w języku polskim.
b) Administrator ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie bez jakichkolwiek uprzedzeń.
c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Copyright © 2016 Ibuki - RoslinyDlaCiebie.pl

Możliwe sposoby płatności udostępnione Klientowi to:
- Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Konto82 2490 0005 0000 4000 3333 9017
Tytuł  przelewu: (imię i nazwisko - numer zamówienia)
IBUKI Szkółka Roślin, Janowicka 191, 43-512 Janowice

- Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

tel. IBUKI Szkółka Roślin: +48 504 045 442 lub 505 111 838

 

 

Pozycjonowanie pozycjonowanie stron